Back to top

#Kendi Kaderini Tayin Hakkı

#Kendi Kaderini Tayin Hakkı

Kendi kaderini tayin hakkı, uluslararası sistem içinde halkların kendi geleceklerini ile ilgili kararları kendilerinin vermesi yasal hakkına işaret eder. Kendi kaderini tayin hakkı, uluslararası hukukun, uluslararası teamül hukukundan doğan temel ilkelerinden biri olmasının yanında hukukun genel ilkelerinden biri olarak da kabul edilir. Bu hak Birleşmiş Milletler Şartı ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerde "tüm halklara" ait bir halk olarak tanınmakta ve korunmaktadır.

 

23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi kendi kaderini tayin hakkındı 1. Maddesinde güvenceye alır:

Madde 1

1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.

2. Bütün halklar uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan uluslararası ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla, doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bırakılamaz.

3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet altındaki Ülkelerden sorumlu olan Devletler de dahil bu Sözleşmeye Taraf bütün Devletler, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler Şartının hükümlerine uygun olarak bu hakka saygı gösterir.