Back to top

Stratejik Plan

Front Line Defenders her dört yılda bir, insan hakları savunucularıyla, diğer önde gelen paydaşlarla ve insan hakları savunucularıyla çalışan kuruluşlarla özenle yürüttüğü görüşmelerden ve kendi programlarının etkilerini ve destek için kaynaklarını değerlendirdikten sonra stratejik planını hazırlar.

Binlerce yıl önce Sun Tzu bir anlayış geliştirdi ve bu anlayış, o gün bugündür zalimlerin el kitaplarında yer alıyor:

‘Bir kişiyi öldür, bin kişiyi korkut’

Front Line Defenders bunun tam tersini yapmak için çalışıyor:

‘Bir kişiyi koru, bin kişiyi güçlendir’

İnsan hakları savunucuları çoğu kez toplumsal değişimin temel unsurlarıdır. Herkes için toplumsal adalet ve insan haklarını savunmaları güçlü menfaatlere dokunduğu için risk altındalar. Üzerlerindeki baskı ne denli etkin olduklarının ölçüsüdür. İnsan hakları savunucularının savunulması ve çalışmaları için sivil toplum alanının genişletilmesi iyi yönetişim, barış, kalkınma ya da insan haklarını geliştirmeyi hedefleyen tüm stratejilerde önemli bir unsurdur.

Zorluklar:

 • insan hakları savunucularına yönelik baskının artması -öldürmeler, kayıplar, hapis, keyfi gözaltı işkence gibi;
 • birçok baskıcı hükümetin stratejik olarak yasal kısıtlamaları artırması (STK yasaları, kayıt olma) ve ülke dışından gelen fonları ve uluslararası bağlantıları denetlemesi;
 • insan hakları savunucularını itibarsızlaştırma, karalama, marjinalize etme ve meşruiyetlerini bozma çabalarının sürmesi;
 • insan hakları savunucularına sahte suçlamalarla hukuk veya ceza davaları açılması;
 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel haklar üzerine çalışan savunuculara yönelik şiddetli saldırıların artması;
 • silahlı gruplar, aşırılıkçı dini veya siyasi gruplar, suç çeteleri ve iş dünyasının da aralarında bulunduğu devlet dışı aktörlerin giderek artan saldırıları;
 • risk altındaki İHS’lerin Front Line Defenders’dan talep ve isteklerinde artış;
 • uzun süreli vakalarda, bir süre sonra vakaya dikkatleri çekmenin zorluğu;
 • bölgesel blok ya da ‘Batı’ya karşı dünyanın geri kalanı’ olarak tanımlanabilecek siyasi dinamik sebebiyle BM ve diğer uluslararası mekanizmaların zayıflaması;
 • ekonomik kriz ve bundan kaynaklanan finansman bulma zorluğu.

İHS’ler özellikle aşağıdaki konuların altını çiziyor:

 • Front Line Defenders’ın sahada daha fazla varlık göstermesinin ve destek amaçlı eşlik etmesinin önemi;
 • daha fazla kampanya yürütülmesi ihtiyacı;
 • insan hakları savunucularının meşruiyetinin ve görünürlüğünün güçlendirilmesine destek olunmasının önemi;
 • stres ve tükenmişlikle ilgili meselelerin yanı sıra İHS’lerin ailelerinin ihtiyaçlarıyla da ilgilenilmesinin önemi;
 • gerektiğinde ve mümkün olduğu hallerde, alternatif yer değiştirme stratejilerinin geliştirilmesi ve/veya uzun süreli işe ve geri dönüşe destek verilmesi ihtiyacı;
 • AB Rehber İlkelerinin daha etkin uygulanmasını teşvik etme çabalarının daha da artması ihtiyacı;
 • İHS’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacı;
 • LGBTİ, kadın insan hakları savunucuları ve kırsal alanlarda çalışanlar gibi savunmasız gruplara yoğunlaşmanın önemi.

1. Risk altındaki insan hakları savunucularına hızlı, pratik ve etkin destek sağlanması:

1.1 Yakın tehlike altında olan İHS’lerin korunmasına katkıda bulunmak üzere hızlı, esnek ve etkin, 24 saat ulaşılabilir bir acil müdahale olanağını sağlamak.

1.1.1 Araştırmalar için risk altındaki İHS’lerle ve diğer ilgili kişilerle iletişim kurmak ve bu ilişkileri geliştirmek;
1.1.2 Yalnız/kırsal alanlarda, yerli hakları, LGBTİ, ESK hakları üzerine çalışan İHS’ler gibi özelllikle savunmasız gruplar üzerine daha fazla yoğunlaşmak;
1.1.3 Kadın insan hakları savunucularına özel güvenlik ihtiyaçlarının tüm programlara entegre edilmesi yönündeki çalışmaları geliştirmek;
1.1.4 24/7 acil müdahale sistemini sürdürmek ve geliştirimek;
1.1.5 Risk altındaki İHS’ler hakkında güvenilir bilgi sunmak (brifinler, ülke raporları, tematik raporlar, EPD’ye sunulan raporlar ve Yıllık rapor gibi)
1.1.6 Acil yer değiştirme kapasitesini sürdürmek (insani vizeler dahil).

1.2 İHS’lerin esenliklerini de kapsayan güvenlik tedbirlerini idare etme kapasitelerini güçlendirecek pratik destekleri sunmak.

1.2.1 Kişisel ve örgütsel eğitim ve güvenlik yönetimi programını, takibe ve uygulamaya, kaynak ve en iyi uygulamaların paylaşımına ve bir uzmanlar/eğiticiler havuzu oluşturulmasına daha fazla odaklanarak, devam ettirmek ve derinleştirmek;
1.2.2 Security-in-a-Box projesi dahil, dijital güvenlik programını sürdürmek ve pratik destek, devamında takip etme, güvenli araç ve taktiklerin hayata geçirilmesi ve bölgede yerleşik dijital güvenlik danışmanlarını da barındıran bir uzman/eğitici havuzunun oluşturulmasına daha fazla odaklanarak geliştirmek;
1.2.3 İHS’ler ve aileleri için esenlik ve stres yönetimi teknikleri konusunda duyarlığı teşvik etmek ve bunlara ilişkin kaynaklar geliştirmek;
1.2.4 Pratik güvenlik tedbirleri, acil yer değiştirme, hukuki veya sağlık giderleri, dava izleme, esenlik/stres yönetimi gibi güvenlik ve koruma konuları için fon sağlamak ve en iyi uygulamaların daha fazla paylaşılabilmesi için bu tür tedbirlerle ilgili derinlemesine değerlendirmeler yapmak;
1.2.5 İHS’lerin bireysel olarak tükenmişlikten kaçınmalarına, kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan ve Güney-Güney değişim programı gibi yollarla İHS’lerin korunmasına katkıda bulunan Burslar ve Dinlenme ve Mola Verme programını geliştirmek;
1.2.6 İHS’lerle farklı dillerde düzenli iletişim içinde olmayı sürdürmek.

2. İnsan hakları savunucularının görünürlüğünün ve yürüttükleri meşru çalışmanın itibarının artırılması.

2.1 Farklı dillerde İHS konulu içerik üreterek bunları hem geleneksel hem sosyal medyada yaygınlaştırmak (İHS’lerin kendileri tarafından da) ve ürettiğimiz malzemeleri web sitemiz, YouTube kanalımız, sosyal medya vs. gibi kanallardan paylaşarak İHS’lere daha fazla görünürlük kazandırmak (vido profilleri, kısa belgeseller, infografikler, podcastler, çoklu medya, makaleler vs gibi ürünler)

2.2 İHS’lerin ve değişimin temel aktörleri olarak rollerinin ve Front Line Defenders’in onları korumak için yürüttüğü çalışmaların İrlanda’daki ve kendi ülkelerindeki medya organlarında yer almasını teşvik etmek;

2.3 Risk altındaki İHSler için bir paylaşım, değişim, dinlenme, dayanışma ve ağlaşma fırsatı sunan Dublin Platformu’nu sürdürmek;

2.4 Risk altındaki İHS’ler için Front Line Defenders Ödülü’nü kalıcı kılmak ve kısa listeye giren İHS’lerin ülkelerindeki medya görünürlüğünü artırmayı hedefleyerek geliştirmek;

2.5 Hapisteki İHS’ler için, tanınmış kişiler/diplomatlarla işbirlikleri geliştirilmesini de içeren stratejiler geliştirmek;

2.6 ront Line Defenders’in çalıştığı tüm İHS’leri ,websitesinde adlarına kişisel sayfalar hazırlayarak ve bu sayfalara kendileri tarafından içerik eklenmesi için yollar sunarak ve “Medyada İHS’ler” gibi sayfalarla kişisel olarak onurlandırmak;

2.7 Uluslararası medya kuruluşlarını tespit etmek ve bu kurumlarla ortaklıklar geliştirmek;

2.8 Front Line Defenders kimlik kartları uygulamasına devam etmek ve geliştirmek;

2.9 Öldürülen İHS’ler adına (diğer STK’lar ile işbirliğiyle) bir program geliştirmek ve kim olduklarını ve sorumlulardan hesap sorulması için yapılanları görünür kılmak amacıyla (fiziki veya online) bir anıt tesis etmek.

3. Risk altındaki insan hakları savunucularının ulusal ve Uluslar arası düzeyde korunmalarının güçlendirilmesi.

3.1 İHS’lerin korunması için varolan ulusal ve Uluslar arası mekanizmaların güçlendirilmesine destek vermek.

3.1.1 BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi’nin daha görünür olmasını ve hayata geçirilmesi çok dilli ve kolay kullanılır versiyonun hazırlanması, savunuculuk, eğitim ve yayınlarda yer alması gibi yollarla teşvik etmek (daha güçlü bir uluslararası mekanizma potansiyeli için çalışma);
3.1.2 İnsan Hakları Savunucularına dair BM Özel Raportörü’nün rolünün görünürlüğünün ve gücünün artmasına stajyer ve Dublin Platformu’nu kullanmak gibi yollarla desteklemek;
3.1.3 İHS’lerin, başta özellikle Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) ve yan etkinlikler olmak üzere, BM mekanizmalarına erişimini teşvik etmek;
3.1.4 Afrika İnsan ve Halklar Hakları Komisyonu, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi bölgesel mekanizmaların güçlenmesini teşvik etmek ve AİHHK stajı ve AGİT/Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu’nun Tavsiyelerini izleme gibi yollarla etkinliklerini ve uygulanmaları için lbi yapmak;
3.1.5 İHS’lerin Korunmasına dair AB Rehber İlkeleri’nin etkin biçimde uygulanmasını tekil İHS’ler için savunuculuk çalışmaları, yer değiştirme destekleri ve daha etkin politika ve koruma mekanizmaları gibi yollarla teşvik etmek.

3.2 İHS’lerin korunmasına aktif destek veren çevrenin güçlendirilmesini desteklemek.

3.2.1 Brezilya projesini temel alarak AB üyesi olmayan hükümetlerin İHS’lerin güvenliği ve korunması sorumluluğunu üstlenmesi için çalışmak;
3.2.2 Daha sistematik doğrudan iletişimle ve bir muhataplar havuzu oluşturarak, failleri ve devlet dışı aktörleri angaje etme ve etkileme kapasitesi geliştirmek;
3.2.3 İHS’lerin rolünün öneminden daha fazla söz edilmesini sağlamak.

4. Front Line Defenders’i, İHS’lerin dile getirdiği ihtiyaçları hızla ve yenilikçi yollarla gideren etkin ve sürdürülebilir bir kuruluş olarak daha da geliştirilmesi.

4.1 Kuruluşun personel, yönetim ve idari sistemlerini -dijital ve bilgi güvenliği dahil olmak üzere- devamını sağlamak ve geliştirmek;

4.2 Her bölgede, dijital güvenlik danışmanları, diğer uzman ve eğitmenlerle birlikte çalışarak, sahada mecudiyet modelini genişleterek bölgesel varlığımızı geliştirmek;

4.3 Risk analizini tüm misyonların ve her türlü saha faaliyetlerinin planlanmasına entegre etmek;Integrate risk analysis systematically into planning of all missions and other field-based activities;

4.4 Front Line Defenders’ın finansman altyapısını kurumsal fonları, büyük bağışçı kazanmayı ve halkın katılımını sağlamayı sürdürme ve geliştirme gibi yöntemleri de kapsayacak yollarla sürdürmek ve geliştirmek;

4.5 Dochas Kurumsal Yönetişim İlkeleri’ne uygun olarak yönetişim yapılarının etkin biçimde işlemesini desteklemek.

Kapsayıcı Konular::

1. Front Line Defenders’i insan hakları savunucularının kendileri tarafından dile getiren istek ve ihtiyaçlar yönlendirir.

2. Front Line Defenders İHS ciddi risk altında olduğu zamanlarda müdahale edecek ve gerçek anlamda hazır bulunur.

3. Front Line Defenders ayrım gözetmeden hem kadın ve hem erkek insan hakları savunucuları için çalışır, kadın insan hakları savunucularının toplumsal cinsiyet sebebiyle karşı karşıya kaldığı özel zorlukların giderilmesine uğraşır ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, cinsel kimlik hakları ve yeri halkların hakları için çalışan insan hakları savunucularının karşılşatığı tehditlere özel dikkat gösterir.

4. İrlanda’da yerleşik bir uluslararası kuruluş olan Front Line Defenders uluslararası olma niteliğini faaliyetlerinin coğrafi erişimiyle, Yönetim Kurulu ve personelinin çeşitliliğiyle, çok dilliliğe ve destek ağımızın uluslararası genişliğiyle yansıtır.

5. Front Line Defenders, koruma yollarının güçlendirilmesi için yenilikçi yaklaşımları geliştirmek ve teşvik etmek için insan hakları savunucularının, karar vericilerin ve belli konulardaki uzmanların biraraya gelmelerinde kolaylaştırıcı bir rol oynamaya devam edecektir.