Back to top

#Çocuk Hakları

#Çocuk Hakları

Children's rights are the human rights of children with particular attention to the rights of special protection and care afforded to minors. Çocuk hakları, başta çocuklara özel koruma ve bakım sağlanmasını dikkate alan çocukların insan haklarıdır.

1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) çocuğu on sekiz yaşına ulaşmamış kişi olarak tanımlar. Çocuk hakları, anne ve babanın ikisinden de ayrılmama hakkını, insan olarak kimliğini ve fiziksel olarak korunma, gıda, evresnel ücretsiz eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesi hakkını, yaşına uygun ceza hukukuna tabi olması ve çocuğun gelişimi, çocuğun medeni haklarının eşit korunmasını ve çocuğun ırk, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, uyruk, din, engellilik, renk, etnik köken veya diğer özellikleri sebebiyle ayrımcılığa uğramama hakkını içerir. Çocuk haklarının yorumlanmasında  çocukların özerk olarak hareket etme hakkından, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal istismara uğramamasına kadar -her ne kadar "istismar"ın tanımı bir tartışma konusu olsa da- geniş bir yelpaze vardır. Diğer tanımlamalar arasında bakım ve beslenme hakkı bulunur.