Back to top

#شکنجه / بدرفتاری

#شکنجه / بدرفتاری

در قوانین بین‌المللی حقوق بشر، شکنجه یعنی هر عملی که به وجود آورنده درد و رنج شدید، فیزیکی یا روحی به فردی به اهدافی چون گرفتن اطلاعات، اعتراف، مجازات، ارعاب یا اجبار باشد. عمل باید توسط یا به تحریک یا رضایت یا موافقت یک مقام دولتی یا شخصی دیگر که در جایگاه مقام دولتی عمل می‌کند انجام شود. 

ممنوعیت شکنجه مطلق است یعنی هیچ استثنائی ندارد. اما متأسفانه شکنجه همچنان به‌صورت گسترده در بسیاری از کشورها وجود داشته و علیه مدافعان حقوق بشر و در تلافی فعالیت‌هایشان انجام می‌شود.

شکنجه با دیگر بدرفتاری‌ها شامل رفتارهای خشن غیرانسانی و اهانت‌آمیز دیگر فرق دارد. به‌طورکلی، تفاوت مربوط به هدف و شدت عمل است. 

اساسنامه رم پیمانی است که دادگاه جنائی بین‌الملل را بر پا کرد (ICC). این پیمان در کنفرانس دیپلماتیک روم در ۲۶ تیر ۱۳۷۷ پذیرفته و از ۱۰ تیر ۱۳۸۱ اجرایی شد. اساسنامه رم در رابطه با تعقیب جنایتکاران جنگی توسط دادگاه جنائی بین‌الملل، ساده‌ترین تعریف را از شکنجه ارائه می‌دهد. پاراگراف ۲ e  زیر بند ۷ اساسنامه روم آمده است که: 

شکنجه یعنی ایجاد عامدانه درد و رنج شدید چه جسمی چه روحی بر فردی در بازداشت یا تحت کنترل. شکنجه شامل درد و رنج ذاتی یا اتفاقی حاکی از مجازات‌های قانونی نمی‌شود. 

 

شکنجه / بدرفتاریCases