Back to top

#نظارت و شنود

#نظارت و شنود

درحالی‌که نظارت به‌صورت الکترونیکی در حال افزایش است، در بسیاری از کشورها مدافعان حقوق بشر همچنان از نظارت فیزیکی گزارش می‌دهند. این نظارت‌ها ممکن است شامل گشت‌زنی افراد ناشناس در اطراف محل کار و منزل، سؤال کردن از همسایه‌ها در مورد خانه، عادات و محل دقیقشان بشود. درحالی‌که در بعضی موارد هدف این نظارت دانستن فعالیت‌های مدافعان است، این نظارت‌ها می‌تواند نشانگر مورد هدف قرار گرفتن فیزیکی هم باشد مخصوصاً وقتی پیش از آن مدافعان را تهدید کرده باشند. 

نظارت و شنودCases