Back to top

#یورش / ورود قهری / دزدی

#یورش / ورود قهری / دزدی

در سال‌های اخیر، فرانت لاین دیفندرز شاهد افزایش تعداد حمله ورود قهری به ادارات و محل کار مدافعان حقوق بشر بوده است. ما یورش توسط عوامل ناشناس که به نظر می‌رسد به خاطر فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر بوده باشد را نیز درین دسته قرار می‌دهیم. غالباً، تجهیزات و اسناد مدافعان دزدیده می‌شود، این امر توانائی مدافعان حقوق بشر در ادامه فعالیت‌هایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حملات، یورش‌ها و بازرسی‌های انجام‌شده توسط مراجع قانونی نیز درین دسته قرار می‌گیرند. درحالی‌که حمله و ورود قهری اگر با قوانین مربوطه منطبق باشند ممکن است قانونی باشند، در بیشتر موارد شامل اذیت و آزار قضایی می‌شوند. 

یورش / ورود قهری / دزدیCases