Back to top

Front Line Defenders

فرانت لاین دفندرز تدابیر لازم را به کار می‌بندد که به رغم بحران بیماری کوئید ۱۹ ( کرونا)، حمایت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر ادامه پیدا کند. درحالیکه برخی از کارگاه‌های آموزشی و سفرهای برنامه ریزی شده تحت تأثیر این بحران قرار خواهند گرفت، اما تقاضای کمکهای مالی به طور طبیعی دریافت و بررسی خواهند شد و تلاش برای رایزنی‌ و دفاع از پرونده‌ها نیز درحد ممکن ادامه خواهد یافت

محافظت جسمی ، عاطفی و دیجیتال در حالی که در زمان کوید ۱۹
از خانه به عنوان دفترکار استفاده می کنید

Cases

Statement on Afghanistan

Statement by Front Line Defenders on the
Situation of HRDs in Afghanistan

Read More