Back to top

مدافعان حقوق بشر

مدافعان حقوق بشر افرادی هستند که به صورت فردی یا جمعی ، به نمایندگی از دیگران به صورت مسالمت آمیز برای ترویج و دفاع از حقوق بشر شناخته شده در سطح بین المللی فعالیت می کنند. آنها بیشتر از طریق فعالیتهای خود شناخته می‌شوند و نه از طریق حرفه ، عنوان شغلی یا سازمان خود.

 

آنها می توانند رهبران جامعه ، روزنامه نگاران ، وکلا ، اتحادیه های صنفی ، دانشجویان یا اعضای سازمان های حقوق بشری باشند. آنها می توانند از حقوق زنان ، حقوق محیط زیست ، حقوق بومیان ، حقوق کودکان ، حقوق اقلیت ها ، حقوق پناهندگی یا حقوق همجنسگرایان ، دوجنسگرایان و ترنسجندرها دفاع می‌کنند. در بسیاری از کشورها آنها با خطر شخصی قابل توجهی روبرو هستند زیرا از حقوق دیگران در برابر منافع قدرتمندان حمایت می‌کنند.

 

UN Declaration on Human Rights Defenders