Back to top

#حقوق زنان / جنسیت

#حقوق زنان / جنسیت

برابری جنسیتی حقوق بشر است. همه مردم حق‌دارند زندگی فارغ از آزار و اذیت، تبعیض، خشونت و دیگر موارد نقض حقوق بشر که بر مبنای جنس و جنسیت حس‌شده یا برداشت‌شده آنهاست داشته باشند.

برابری جنسیتی حقوق بشر است همه مردم حق‌دارند زندگی فارغ از آزار  و اذیت، تبعیض، خشونت و دیگر موارد نقض حقوق بشر که بر مبنای جنس و جنسیت حس‌شده یا برداشت‌شده آنهاست داشته باشند. 

مدافعان حقوق بشری که از تمام جنسیت‌ها در حوزه برابری جنسیتی، فمینیسم، و حقوق زنان فعالیت می‌کنند با تهدیدهای جنسی و جنسیتی روبه‌رو می‌شوند. علاوه بر این، گرچه  زنان مدافع حقوق بشر با خطرات مشابه بقیه مدافعان روبه‌رو هستند؛ اما به‌عنوان زن غالباً با حمله‌ها و تهدیدهای مضاعفی که شدیداً جنسیتی هستند، مانند کمپین‌های افترای جنسی، خشونت جنسیتی و تجاوز، روبه‌رو هستند. 

مدافعان حقوق بشر از همه جنسیت‌ها در مبارزه برای حقوق زنان فعال هستند اما کسانی که هویت جنسیتی زنانه دارند با خطرات خاص‌تر و بیشتری روبه‌رو هستند. کارزارهای افترای جنسی، خشونت جنسیتی، و تبعیض جنسیت زده زنان مدافع حقوق بشر فعال در این حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و اگر این مدافعان در مبارزه برای حقوق زنان در جوامعشان فعال و رک  باشند این فشارها چند برابر می‌شوند.

هدف بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد رسمی برابری جنسیتی است: کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW), که غالباً به آن «لایحه حقوق زنان» گفته می‌شود،  و پروتکل انتخابی آن، اعلامیه و برنامه اقدام پکن (PFA) که تعهدات حکومت برای حقوق زنان را ترسیم می‌کند، قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت صلح و امنیت که در سال ۱۳۷۷ تأثیرات خاص جنگ روی زنان را به رسمیت شناخت و بر نیاز برای افزایش نقش زنان بر پیشگیری و حل مناقشات تأکیدی دوباره کرد. در راستای تلاش‌ها برای رسیدن به برابری جنسیتی زنان، سازمان ملل مبلغ یک رویکرد  «جریان سازی جنسیتی» برای تمام فعالیت‌های توسعه‌ای خود است که «تأکید می‌کند که دیدگاه‌های جنسیتی و توجه به هدف برابری جنسیتی مرکز همه فعالیت‌ها باشند».