Back to top

#معافیت از کیفر / عدالت

#معافیت از کیفر / عدالت

در قوانین حقوق بشر بین‌المللی، معافیت از کیفر یعنی قصور در به‌دست عدالت سپردن ناقضان حقوق بشر؛ بدین معنی، معافیت از کیفر، به‌نوعی حق قربانیان بر جبران خسارت و عدالت را پایمال می‌کند. مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان و  به‌خصوص در کشورهایی که جنایت علیه شهروندان توسط دولت و یا نیروهای انتظامی کشور در آنها زیاد است، علیه معافیت از کیفر  و برای حقوق قربانیان مبارزه می‌کنند. نبود حس مسئولیت و پاسخگویی در برابر حملات علیه مدافعان حقوق بشر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی جنبش بین‌المللی حقوق بشر  است.

argentina_memory_truth_justice_-_part_1

آرژانتین - حافظه، حقیقت و عدالت - بخش ۱