Back to top

#خشونت جنسی / آزار و اذیت جنسی

#خشونت جنسی / آزار و اذیت جنسی

خشونت و آزار جنسی می‌تواند علیه هر مدافع حقوق بشری چه مرد چه زن انجام شود. بااین‌وجود در بیشتر موارد علیه زنان مدافع حقوق بشر انجام می‌شود. از طریق دفاع از حقوق انسان‌ها، زنان با هنجارهای فرهنگی مقابله می‌کنند و علاوه بر خطراتی که مردان مدافع حقوق بشر با آن روبه‌رو هستند با خطراتی روبه‌رو می‌شوند که ویژه جنسیت آنهاست.

خشونت جنسی / آزار و اذیت جنسیCases