Back to top

#حقوق اقلیت‌ها

#حقوق اقلیت‌ها

حقوق اقلیت‌ها حقوق فردی و طبیعی هستند که برای اقلیت‌های نژادی، قومی، طبقاتی، مذهبی، زبانی یا جنسی به‌کاربرده می‌شوند و همچنین حقوق جمعی گروه‌های اقلیت را نیز در بر می‌گیرند. 

بیانیه سازمان ملل در مورد حقوق مردمی که به اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و زبانی متعلق هستند در قطعنامه ۱۳۵/۴۷ مجمع عمومی در ۲۷ آذر ۷۱ پذیرفته شد. این اعلامیه  حقوق مندرج در قوانین بین‌المللی برای گروه‌های اقلیت را بیان کرده و جزئیات مسئولیت‌ها و تعهدات دولت‌ها برای حفاظت از حقوق گروه‌ها و مردم اقلیت را شرح می‌داد.