Back to top

#فساد

#فساد

فساد به رفتار نادرست یا غیراخلاقی شخصی که در موضع قدرت است و در بیشتر موارد برای نفع شخصی است، اطلاق می‌شود. مدافعان حقوق بشر علیه تمام اشکال فساد در سطح دولت‌ها و شرکت‌ها برای دفاع از جامعه‌ها و منابع خود تلاش می‌کنند.

طبق گزارش دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر، پرونده حقوق بشر علیه فساد، مدیریت فساد  منابع عمومی، توانائی کشور برای ارائه خدمات شامل بهداشت، آموزش‌وپرورش و رفاه را پائین می‌آورد. این خدمات برای به بار  نشستن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری هستند. فساد موجب دسترسی تبعیض‌آمیز به خدمات عمومی به نفع کسانی می‌شود که قادر هستند روی مسئولین مثلاً از طریق رشوه نفوذ داشته باشند در این شرایط،  گروه‌ها و اشخاص  اقتصادی سیاسی محروم به‌شدت متضرر می‌شوند، زیرا آنها بیشترین نیاز را به خدمات عمومی دارند درحالی‌که کمترین تأثیر را بر سیاست‌گذاری‌های کشور و مأموران فاسد را دارند.

فساد همچنین می‌تواند بر حقوق سیاسی و مدنی افراد، حتی در دموکراسی‌های باقدمت از طریق تضعیف سازمان‌های عمومی و کمرنگ کردن نقش قانون  تأثیر گذارد. هنگامی‌که فساد فراوان می‌شود، خادمان ملت نمی‌توانند بر اساس نفع جامعه تصمیم‌گیری کنند. درنتیجه، فساد به مشروعیت حکومت‌ها آسیب می‌زند و منجر به از دست رفتن پشتیبانی مردم و اعتماد به  مؤسسات دولتی و دولت می‌شود. مسائلی چون تقلب انتخاباتی، بودجه‌های غیرقانونی احزاب سیاسی و حتی تأثیر نامتناسب پول در سیاست اگر گسترش یابد، می‌تواند اعتماد مردم به دولت را تضعیف کند.