Back to top

#سوال و جواب / بازجویی

#سوال و جواب / بازجویی

احضار برای پاسخگویی به پلیس یا دادستان قطعاً در بسیاری موارد می‌تواند قانونی باشد. مثلاً در رابطه با هر تحقیق و تفحصی در مورد اتفاقاتی که مدافع حقوق بشر ممکن است از آن اطلاع داشته باشد. بااین‌وجود، بازجویی و سؤال و جواب به‌عنوان وسیله‌ای برای ارعاب مدافعان حقوق بشر در رابطه با فعالیت‌های قانونی‌شان نیز استفاده می‌شود و به آنها این پیام را می‌رسند که تحقیق و تفحص ممکن است در مورد آنها نیز انجام شود. 

سوال و جواب / بازجوییCases