Back to top
Majid Moghadam

مجید مقدم

مدافع حقوق‌بشر
موارد نقض حقوق بشر:
مکان: 

 مجید مقدم یک فعال جامعه مدنی است که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریش مورد هدف مسئولان ایرانی قرار گرفته.

Iran

امید به اصلاح سیاسی در ایران با روی کار آمدن رئیس جمهور روحانی در سال ۹۲ دوباره بالا گرفت و چندین چهره سیاسی مخالف و مدافعان حقوق بشر آزاد شدند. با این وجود، نقض حقوق آزادی بیان، مشارکت، اجتماع صلح آمیز و حرکت های مدافعان حقوق بشر همچنان فراوان است.

video_about_majid_moghadams_imprisonment

ویدئو درباره زندانی شدن مجید مقدم