Back to top

#Yerli Hakları

#Yerli Hakları

Yerli hakları, yerli halkların özel koşullarını tanıyan ve kabul eden haklar bütünüdür. Bu haklar yalnızca en temel insan hakları olan yaşama ve fiziksel  bütünlük gibi hakları değil, aynı zamanda topraklarının, dillerinin, dinlerinin ve bir halk olarak varoluşlarının bir parçası olan kültürel mirasın diğer unsurlarının da muhafaza edilmesini içerir. Bu haklar toplumsal örgütlenmelerin savunuculuğu, veya bir hükümetle, o hükümetin sınırları içinde yaşayan yerli halkların kendi kaderlerini tayin hakkı arasındaki ilişkiyi düzenleyen ulusal hukukun bir parçasını oluşturabilir veya hükümetler ya da özel çıkar gruplarınca gerçekleştirilen hak ihlallerine karşı güvence olarak uluslararası hukukun bir parçası olabilir.

BM Genel Kurulu 13 Eylül 2007 tarihinde 61/296 sayılı kararla Yerli Halkların Hakları Bildirgesini kabul etti.

Bildirge, dünya yerli halklarının yaşamlarını sürdürebilmeleri, onurlarını, esenliklerini ve haklarını koruyabilmeleri için gerekli olan asgari standartları teşkil eder. Bildirgede hem kişisel hem kolektif haklar ele alınır; kültürel haklar ve kimlik; eğitim, sağlık, istihdam, dil ve diğer haklar gibi. Yerli halklara ayrımcılık yapılmasını yasaklar ve kendilerini ilgilendiren tüm konularda tam ve etkin katılımlarını teşvik eder. Ayrıca, ayrı bir halk olarak kalma ve ekonomik sosyal ve kültürel gelişimde kendi önceliklerini savunma hakkına sahiptirler. Bildirge Devlet ve yerli halklar arasında uyum ve işbirliği içinde bir ilişki olmasını açık bir dille teşvik eder.

reflections_felix_diaz_qom_indigenous_leader

Reflections: Félix Díaz, Qom Indigenous Leader