ثبت نامزد برای جایزه مدافعان خط مقدمِ فرانت لاین دیفندرز در سال ۲۰۲۲ به پایان رسیده است.

نامزدهای پیشنهاد شده در حال بررسی هستند و یک برنده از هر منطقه برگزیده خواهد شد.

در طی هفته های آینده به صورت مستقیم با منتخبان در تماس خواهیم بود.