Back to top
Vahid Asghari

وحید اصغری

مدافع حقوق‌بشر
موارد نقض حقوق بشر:
مکان: 

وحید اصغری فعال حقوق بشر زنان است که برای مدافعان حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری در ایران پشتیبانی و دامنه آنلاین رایگان تامین می‌کرد.

Iran

امید به اصلاح سیاسی در ایران با روی کار آمدن رئیس جمهور روحانی در سال ۹۲ دوباره بالا گرفت و چندین چهره سیاسی مخالف و مدافعان حقوق بشر آزاد شدند. با این وجود، نقض حقوق آزادی بیان، مشارکت، اجتماع صلح آمیز و حرکت های مدافعان حقوق بشر همچنان فراوان است.