Back to top
Saba Kord Afshari

صبا کرد افشاری

HRD

صبا کرد افشاری (متولد ۱۳۷۷) مدافع جوان حقوق زنان است که در کارزاری علیه حجاب اجباری شرکت کرده است. کارزار چهارشنبه های سفید – آزادی های یواشکی زنان را در ایران تشویق می کند که روسری شان را در مکان های عمومی از سر بردارند و عکس-ویدئوهای خود را برای آگاهی رسانی در مخالفت با قوانین حجاب اجباری برای این کارزار ارسال کنند. در واکنش به استقبال بسیاری از زنان از این فراخوان، پلیس ایران تهدید کرد زنانی که به این کارزار بپیوندند با اتهام «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» ربرو خواهند بود که می تواند مجازاتی برابر ۱۰ سال را می تواند در پی داشته باشد.

Iran

Human rights defenders and journalists in Iran are arrested, detained and prosecuted in unfair trials. HRDs continue to receive death threats and are subjected to harassment, arbitrary arrest and detention.